ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.17 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
14/06/2564 09:00
14/06/2564 12:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
ศราเทพ รอดเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด