ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านสร้างถ่อ-บ้านค้อทอง
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนลูกถ้วย แรงสูงจำนวน 582 ลูก
24/11/2563 09:00
24/11/2563 17:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1เปลี่ยนลูกถ้วย