ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านวังแคน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บริเวณ บ้านวังแคน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่12 วันศุกร์ที่ 14 และ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เวลาดับกระแสไฟฟ้า

08.30 น. ถึง 16.30 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-บ้านวังแคน
-บ้านหนองดอกบัว
-บ้านสูบ
-บ้านสะอาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
12/06/2562 08:30
12/06/2562 17:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ