ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านจะโปรง หมู่5 ถึง บ้านลิ้นช้าง หมู่3
เพื่อดำเนินการพาดสายแรงสูงและปรับปรุงระบบจำหน่าย
05/03/2564 08:30
05/03/2564 15:00
กฟอ.เขาย้อย
032-562455และ032-491129
วิบูลย์ อินทร์เนตร
ลำดับดาวน์โหลด