ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่จาง-บ้านข่วงม่วง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
17/05/2565 09:00
17/05/2565 17:00
กฟจ.ลำปาง
054266127
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด