ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ที่ทำการสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา บ.มอน (บริเวณเลยทางฝายจ้าว) บ.นาแล ต.ศิลาแลง บ.แจลงพัฒนา ต.ภูคา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย
บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 1256 กิโลเมตรที่ 13+400
27/04/2563 09:00
27/04/2563 12:00
กฟอ.ปัว
054791616
ณัฐภัทร เอี่ยมอุดม