ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับแต่งเสาไฟฟ้าเอนเอียง และตัดต้นไม้คล่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
26/02/2563 08:00
26/02/2563 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ