ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณ โรงสีเกษตรรุ่งเรืองธัญญะ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายเคเบิ้ล 50 ต.มม.เป็น 185 ต.มม.
04/08/2563 08:00
04/08/2563 12:00
กฟอ.ผักไห่
035391234 ต่อ 12
ธงชัย สถาพร