ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านเขาดิน(ตาคลีใหญ่)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงบ้านเขาดิน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ กลุ่มบ้านเรือนร้านค้า บ้านเขาดิน(ตาคลีใหญ่)
ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
05/10/2563 09:00
05/10/2563 16:30
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี