ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณท้ายหมู่บ้านฝั่งหมิ่น ถึงหมู่บ้านฝ่ายผลิต
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตั้งแต่บริเวณท้ายหมู่บ้านฝั่งหมิ่นถึงหมู่บ้านฝ่ายผลิต
15/02/2562 09:00
15/02/2562 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-782081 , 054-781814
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด