ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูงและปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง ไลน์ ฟีดเดอร์ 2 วันที่ 7 พ.ค.63 จาก LEA 5S-28 ถึง LEA5S-33
วันที่ 8 พ.ค.63 ไลน์ ฟีดเดอร์ 6 จาก LEA5S-44 ถึง LEA5S-48
07/05/2563 09:00
08/05/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด