ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา ถึง บริเวณบ้านแม่ละเมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณบ้านแม่ละเมา
13/02/2564 08:00
13/02/2564 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด