ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย
03/04/2563 09:00
03/04/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด