ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสัตตบงกช เลยบ้านขุนนวล
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
28/01/2562 11:00
28/01/2562 12:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด