ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยแยกเข้าวัดหนองกระสังข์ ดับตลอดสาย
ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลง เปลี่ยนสายแรงต่ำ
25/08/2562 08:00
25/08/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด