ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังหม้อ
ติดตั้งหม้อแปลงเสริมแก้ไขปัญหาแรงดันตก
02/08/2564 13:00
02/08/2564 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ