ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณมหาชัยแฟกตอรี่ทาวน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ปากทางมหาชัยแฟกตอรี่ทาวน์ ถึง หน้าโรงงานสแตนดาร์ด โคท หมู่ที่ 2 ต.กาหลง2. หน้าโรงงาน โอ.เอส.ซี.เอ็นจีเนียร ถึง หน้าโรงงานที.จี.โอ.พลาสติก หมู่ที่ 2 ต.กาหลง
09/08/2563 09:00
09/08/2563 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
19Aug2020