ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07,08
ปักเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง พื้นที่ไฟฟ้าดับ -บ.ไทรย้อย(โนนกิมเฮง) -สามแยกเมืองใหม่ -ปั้มน้ำมัน พีที -บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด -ปั้มน้ำมันเพียว
13/07/2564 08:00
13/07/2564 17:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นายสุชีพ สุริยันต์
ลำดับดาวน์โหลด