ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบ้านไร่ ถึงสี่แยกบายพาสป่าแดง
เปลี่ยนเสาและสายเคเบิล
18/04/2563 09:00
25/04/2563 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
พิทยา โกมาร