ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต้าย ฝั่งโรงเรียนบ้านต้าย ถึง บ้านหนองพะเนาว์ ฝั่งตรงข้ามโลตัส อำเภอสว่างแดนดิน
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและพาดสายเคเบิ้ลอากาศแบบหุ้มฉนวน ขนาด 185 ตร.มม. ในระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 1 กม.
พร้อมตัดริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านต้าย ถึง บ้านหนองพะเนาว์ ระยะทาง 5 กม.
18/02/2562 09:00
18/02/2562 16:30
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด