ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ห้วยทับทัน
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลหนองห้าง ต.ห้วยทับทัน ในวันที่ 17-18, 20, 22, 24 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลหนองห้าง (บางส่วน) เพื่อทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟแรงสูง โครงการขยายถนน 226 ช่วงอ.อุทุมพรพิสัย ถึง อ.ห้วยทับทัน ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
?? วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
1. อบต.สระกำแพงใหญ่
?? วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
1. บ้านกำแพง ต.สระกำแพงใหญ่
??วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
1. ร้าน ส.ไพศาล ต.สระกำแพงใหญ่
2. ร้านล้างอัดฉีด นายสุภาพ สุขแก้ว ต.สระกำแพงใหญ่
3. PS รีสอร์ท ต.สระกำแพงใหญ่
4. ร้านชัชการยาง ต.สระกำแพงใหญ่
??วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
1. อาคารพาณิชย์ตรงข้ามโลตัสอุทุมพรพิสัย
2. ร้านตูมตามคาร์แคร์ ต.กำแพง
??วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
1. โรงสีข้าวโตเต็ม ต.ห้วยทับทัน
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ??
24/02/2564 09:00
24/02/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ