ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
27/09/2564 09:00
27/09/2564 16:00
กฟอ.ตาคลี
โทร 056-264278 Call Center โทร 1129
ศุนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด
127 ก.ย. 64