ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเจ้าฟ้า ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายบริเวณ ถนนเจ้าฟ้า ศาลาจังหวัดกระบี่ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไฟที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนเจ้าฟ้า ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดกระบี่ ซอยร่วมใจ ซอยร่วมจิตร ซอยพวงมณี ซอยรวมมิตร จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
25/12/2564 09:00
25/12/2564 16:00
กฟจ.กระบี่
075-611158
วัชระ ธรรมาภิรมย์