ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งซ้ายหน้าซุ้มทางเข้าบ้านเก็ตบนไปจนถึงร้านปัวเครื่องครัว ฝั่งขวาหน้าซุ้มทางเข้าบ้านเก็ตบนไปจนก่อนถึง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง บ้านเก็ตล่างทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมและย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
บริเวณ ร้านละออผ้าทอ บ้านเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว
29/05/2563 09:00
29/05/2563 16:00
กฟอ.ปัว
054791616
ณัฐภัทร เอี่ยมอุดม