ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนุน ม.1 ม.2 ม.10 ,ม.11 และบ้านดง ม.9 ต.บ้านหนุน และบ้านหนุงสุวรรณ ม.8 ต.บ้านกลาง
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง
23/08/2562 09:00
23/08/2562 16:00
กฟอ.สอง
095-6924715
ดุสิต บุญทิพย์
ลำดับดาวน์โหลด