ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปง และ ซอยเข้าบ้านปงเหนือ(บางส่วน) หมู่ 2 ตำบลบ้านปง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปง และ ซอยเข้าบ้านปงเหนือ(บางส่วน) หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
23/09/2564 09:00
23/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช