ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่บ้านเอสวีแลนด์ บ้านฮ่องกอม่วง
เพื่อทำการตัดจ่ายหม้อแปลงขนาด 250 kVA กลางหมู่บ้านเอสวีแลนด์
27/07/2564 13:00
27/07/2564 14:00
กฟอ.บ้านธิ
085-0187571
เอกชนะ คาน
ลำดับดาวน์โหลด