ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านโตงเตง(6F-17)
พาดสายแรงสูง ระบบจำหน่าย 115 KV
20/10/2563 08:00
20/10/2563 17:00
กฟจ.ตาก
055511121
สราวุธ กาทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ