ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ขนิลเหนือ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ ถถนเส้นหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ โครงการหลวงห้วยป่าเลา
27/12/2564 09:00
27/12/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด