ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสวนป่า ข้างวัดกรูด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณซอยสวนป่า ข้างวัดประชาวงศาราม(วัดกรูด) ถึงบริเวณ ปลายสายไฟฟ้า หมู่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
21/12/2564 09:00
21/12/2564 15:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ซอยสวนป่า ข้างวัดกรูด