ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานที่ไฟฟ้า ด้านขวามือทั้งหมดจากวงเวียนสิริราชย์ ถึง หน้าโรงแรมเมอริเดียน ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริเวณสถานที่ไฟฟ้า ด้านขวามือทั้งหมดจากวงเวียนสิริราชย์ ถึง หน้าโรงแรมเมอริเดียน ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ไฟดับตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
04/05/2564 09:00
04/05/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ไพฑูรย์ บรรลือพืช