ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าหนองเรือ-หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 140 ต้น
30/04/2565 08:00
30/04/2565 17:00
กฟอ.หนองเรือ
043-294110
สุภิรัก มุจรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด