ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้ใช้ไฟ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1. หมู่ที่ 6 บ้านทรายมูล
2. หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง
3. หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า
4. หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย
ผู้ใช้ไฟ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1. หมู่ที่ 4 บ้านก่อเก๊า
2. หมู่ที่ 5 บ้านไร่(ตั้งแต่วัดศรีอรุณเป็นต้นไป)
3. หมู่ที่ 6 บ้านแม่กุ้งหลวง
4. หมู่ที่ 7 บ้านสันจิกุ่ง
5. หมู่ที่ 8 บ้านแม่กุ้งน้อย
6. หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุ้งน้อย
7. หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า
8. หมู่ที่ 11 บ้านศรีโพธิ์งาม
ผู้ใช้ไฟ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1. หมู่ที่ 1 บ้านกวน
2. หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง
3. หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว
4. หมู่ที่ 7 บ้านร่องแก้ว
5. หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก
ผู้ใช้ไฟ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1. หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน
2. หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
10/01/2562 10:00
10/01/2562 12:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
061-685-1557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ