ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาดเสริม อ.สังคม
ดับวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
ดับวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.
เพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
27/03/2563 09:00
29/03/2563 17:00
กฟอ.สังคม
092-9235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านตาดเสริม อ.สังคม