ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองบัว,บ้านโพธิ์ตาก,บ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก
PEAนครพนมจะทำการตัดต้นไม้ ไกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
30/04/2563 09:00
30/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด