ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านหลังประปาด่านเงิน
ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ เป็น 50 เควีเอ
18/01/2562 09:00
18/01/2562 12:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038589274
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด