ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(คลองรางผักชีขวามือ-สุดไลน์) ม.1 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการแก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน
27/05/2563 09:00
27/05/2563 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด