ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่2-7 ต.สามกอ , หมู่5 ต.บางนมโค
ปรับปรุงยกระดับสายแรงสูง ไลน์ฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้าเสนา
17/12/2564 08:30
17/12/2564 15:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด