ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงขวาง ม.11 บ้านห้วยลาน ม.6,ม.7,ม.8,ม.9 บ้านโสกเดื่อ ม.9,ม.10
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง
05/08/2563 09:00
05/08/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด