ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวญบ้านหนองซน
ดับไฟเพื่อ บำรุงรักษาแนวระบบแรงสูง บริเวณบ้านดอนสะฝางถึงบ้านคำแม่นาง
18/06/2563 08:00
18/06/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
090-975-1754
ทศพร เจริญสว่าง