ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.บ้านช่องพลี ซ.6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ตั้งแต่บริเวณ ปากซอยบ้านช่องพลี ซ.6 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
จนสุดปลายสาย หรือผู้ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
09/12/2562 09:00
09/12/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
0611844935
ชิษณุพงศ์ สุขบำเพิง
ลำดับดาวน์โหลด