ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านป่าปู ม.2 ต.แม่นาวาง (TR 44-002281)
2. บ้านคายนอก ม.1 แม่นาวาง บริเวณโรงเรียนบ้านบ้านคาย (TR 64-011315)
3. บ้านคายนอก ม.1 แม่นาวาง บริเวณตรงข้ามวัดสีลาอาสน์ (TR 30-004604)
4. บ้านคายนอก ม.1 แม่นาวาง บริเวณตรงข้ามวัดสีลาอาสน์ (TR 41-003629)
5. บ้านเด่นชัย ต.แม่นาวาง บริเวณวัดเด่นชัย (TR 53-930920)
6. บ้านฮ่างตํ่า ม.4 แม่นาวาง บริเวณ ซ.บ้านฮ่างต่ำ7,9 (TR 52-000343)
7. บ้านฮ่างตํ่า ม.4 แม่นาวาง บริเวณโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ (TR 52-001697)
8. บ้านฮ่างตํ่า ม.4 แม่นาวาง บริเวณโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ (TR 35-011243)
20/04/2565 08:00
20/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 20/04/2565