ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หมู่ม่น หมู่ 1,2,10,11 ,บ.เม็ก หมู่3 ,บ.นาทัน หมู่4 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูงและซ่อมแซมสายแรงสูงหย่อนยาน
13/07/2564 09:00
13/07/2564 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด