ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกเซเว่นมาบไผ่ ถึงจุดสิ้นสุดระบบจำหน่าย (บ้านเขาแรต)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
29/07/2561 08:30
29/07/2561 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1เขาแรด