ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA07VS-110 ปากทางบ้านไร่บน – Sf6 ชั่วคราว หน้าด่านชั่งน้ำหนัก
ปรับปรุงระบบฯ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ สฟ.จอมทอง
- รื้อสายแรงสูง185A 1 วงจร
- พาดสายแรงสูง 185 SAC 2 วงจร
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
21/07/2565 08:30
21/07/2565 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-367117 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด