ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ 3 แยกบ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ถึง บ้านไร่ทอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีความจำเป็นต้อง ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. บริเวณตั้งแต่ 3 แยกบ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ถึง บ้านไร่ทอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ดำเนินแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้ทันที ฉะนั้น หากท่านประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่ ของท่าน ขอให้ท่านปลดสะพานไฟออกก่อน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอง

อนึ่ง หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย หรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆภายใน และจำเป็นต้องจ่ายไฟเข้าระบบภายในของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตช์ ป้องกันการจ่ายไฟสู่ระบบไฟฟ้าภายนอกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
ในกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ ในพื้นที่ที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า โปรดแจ้งให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ทราบ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้า กลับในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ขอเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา หรือโทร. 074-723090
19/09/2562 08:30
19/09/2562 17:00
กฟจ.สตูล
087-3989971
บรรยงค์ ชำนาญดง