ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 , 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
08/06/2562 08:30
08/06/2562 17:00
สนง.เขต ก3 นครปฐม
032-211226 / นายพรวิศิษฎ์ 080-9419479
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area