ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงรองรับงานก่อสร้าง
16/05/2565 09:00
16/05/2565 16:30
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์