ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางการเคหะ ถึง แยกเฮือนสายคำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสาและสายแรงสูง
03/02/2565 08:30
03/02/2565 17:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ