ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสวน (บ้านแก้ง) บ้่านสวนโนนมะซางและบ้านโนนมะซาง ตำบลบ้านแก้ง
ตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูง
15/03/2563 09:00
15/03/2563 16:00
กฟจ.สระแก้ว
0910133590
เดวิท อาจวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ